Seminarski rad na temu “Šta je komunikacija?”

Šta je komunikacija?

Jako dobro pitanje.Međutim odgovor nije tako jednostavan.Termin komunikacija potiče iz latinskog jezika od glagola comunicare i znači učiniti zajedničkim saopštiti, dok imenica communicatio sadrži značenja zajednice, saobraćanja i opštenja. Osnovna određenja ovih pojmova nije ništa drugo do uspostavljanje zajednice, tj. društvenosti. U tom smislu može se reći da je komunikacija prelaz od individualnog ka kolektivnom.(1)

Pitanje je da li uopšte postoji definicija komunikacije? Kroz istoriju mnoge ličnosti koje su se bavile komunkacijom probale su dati odgovor ili je približno opisati:

’’ Dvosmeran proces ili interakcija između osoba, u toku koje govorimo, aktivno slušamo i razmišljamo’’(2)

Jednostavno za komuniakciju možemo reći da je proces prenošenja i primanja poruka (3)

Danas mi jednostavno često i nesvesno komuniciramo sa okolinom. To je postala prirodna aktivnost našeg svakodnevnog života. Tako poruke koje šaljemo putem komuniciranja imaju različite namene u zavisnosti od potreba (4).

Jer komunikacija je svakako osnovna ljudska potreba i aktivnost:

* Potrošnja vremena u svakodnevnoj komunikaciji:

– 45% slusanje – 30% govor

– 16% čitanje – 9% pisanje

– 61% primanje informacija – 39% slanje informacija

* Prihvatanje informacija:

– 83% oko

– 11% uho

– 3,5% miris

– 1,5% dodir

– 1,5% ukus

– Ukupna (totalna) komunikacija (5)

Nalazimo da je komuniciranje sigurno jedno od najdinamičnijih, najsloženijih i najobuhvatijih aktivnosti u ljudskom društvu. Ne postoji nijedan oblik društvene organizacije čija nužna pretpostavka ne bi bila postojanje komunikacionih procesa:

”Izgleda da komuniciranje ne treba posmatrati toliko kao posebno područje, već prije kao nerazdvojan sastojak čitavog društvenog, ekonomskog i kulturnog konteksta. Svojim globalnim karakterom ono prožima sve ljudske aktivnosti, služi kao vektor kulturnim vrijednostima i ima odlučujuću ulogu u uspostavljanju i funkcionisanju društvenih struktura” (Unesko, 1980). (6)

Komunikaciju predstavlja process slanja i primanja znakova koje imaju određeno značenje. Znak je samo nešto ukoliko ima značenje i za onog koji šalje i za onog koji prima. Tako da znak ne ukazuje na značenje sam po sebi već se mora poznavati veza između značenja i samog znaka. Jer jedan te isti znak ima razločito značenje kod različitih ljudi i različito se tumači od mesta do mesta. Znakove možemo nazvati i elementarnim sredstvima komunikacije, odnosno nosiocima informacija (7)

Najvažniji su elementi u procesu komunikacije

Posiljalac

 

Znacenje kodiranje

za u

posiljaoca simbole

Primalac

 

 

Dekodiranje prijem

 

interpretiranje

Poruka

(verbalna/neverbalna)

Kanali za prenos

(formalni/neformalni)

FEEDBACK

(verbalni/neverbalni)

u okruzenju se nalaze ometaci komunikacije, tzv. BUKA; fizicka ili semanticka.(8)

Iz ove šeme se najbolje vidi kako funkcioniše komunikacija odnosno kako to sve izgleda pretvoreno na crtež. Pošiljilac šalje poruku da li verbalnu ili neverbalnu primaocu kroz kanale za prenos koji mogu biti formalni ili neformalni primaocu koji poruku prvo dekodira, zatim prima i interpetira. Feedback ili fidbek znači povratna informacija, zapravo to je pre svega odgovor primaoca na primljenu poruku, s tim sa primalac pre nego što reaguje na primljenu poruku, prvo razume informaciju a zatim je i prihvati. Povratna informacija će «reći» pošiljaocu da je primalac razumeo poruku, shvatio njenu važnost, i šta s njom (eventualno) treba da uraditi.

„Koncept fidbeka ima 2 aspekta. U prvom smislu fidbek predstavlja slanje određene poruke preko verbalnih i neverbalnih kanala, kako bi se dobio odgovor na datu poruku, od osobe kojoj je upućena.

Drugi aspekt fidbeka ukazuje na činjenicu da se odgovor podešava u skladu sa sadržajem, stilom i ciljem komunikacije. Upotreba strategija je vrlo važna za dobijanje fidbeka (primer predavača čijoj je publici opao nivo pažnje – on preduzima odgovarajuće korake kao odgovor na poruku koju mu slušaoci šalju)“.(9)

Pojam komunikacije je u veoma bliskoj vezi sa pojmom informacije. Pojedini teoretičari ukazuju na činjenicu da je informacija zapravo samo tkivo ili srž komuniacije(10)

Međutim kad smo već kod pojma komunikacije, to se uglavnom predstavlja kao slanje poruke ili informacije od primaoca do pošiljioca. Komunikacija bi bila samo slanje informacije.Prenos identiteta nekog označenog predmeta ili smisla od subjekta do subjekta bi bio načešći pojam komunikacije.Međutim, taj pojam komunikacije iako tekuci i skoro opšte prihvaćen, nije dovoljan. Komunikacija nije samo saopštavanje, informisanje, proučavanje. Ona je prenos, ali i više od prenosa poruke, kao što je više od samog prenosa. Komunikacija je i communio i zajednica, kao što je i communico činjenje nečega zajedničkim ili opštim.”(11)

Komunikacija ispunjava osnovnu ljudsku potrebu-da budemo u kontaktu sa drugim ljudima. Sve što radimo u životu zahteva komunikaciju. Ona je osnov međuljudskih odnosa. Sve što radimo (način funkcionisanja) je neodvojivo od komunikacije (čak i kada smo sami i razmišljamo ) je komunikacija. Ne vezuje se isključivo za reči ( verbalna komunikacija ) čak i kada ignorišemo nekog šaljemo nekakvu poruku-komuniciramo ( ’’čovek povremeno govori , a stalno nešto saopštava ’’) (12)

Neposredna komunikacija između dveju osoba je uvek kombinacija verbalne i neverbalne komunikacije. Da razjasnimo: tokom komunikacija dveju osoba rečima javljaju se istovremeno i neverbalni komunikacioni znaci istovremeno sa rečima ili prethodećima ili kao reakcija na njih. I to kod oba učesnika razgovora. Jedna studija je pokazala (objavili su je izvensni Dankan i Fiske 1977) da za 5 minuta razgovora dva para ispitanika naprave oko 300 neverbalnih znakova komunikacije ili prosečno svake sekunde po jedan. (13)

Poruke treba prilagoditi informacijskim potrebama jer se komunikacija odvija putem slanja i primanja poruka.

Jedna od važnijih podela ljudske komunikacije :

  • Verbalna komunikacija- služi se govorom ili pismeno određenim rečima i vezama reči, simbolička je i uvek glasovna
  • Neverbalna komunikacija- mođe biti potpuno odvojena od govora, može se postizati putem položaja tela i signalna je. (15)

Razlika između verbalne i neverbalne komunikacije je što svaka od njih ispunjava različite funkcije (16). Poruka mođe biti verbalna ili neverbalna.

Verbalna i neverbalna komunikacija dele se i po funkcijama koje vrše:

Verbalna komunikacija se vrši u dve funkcije: prva je izražajna i odnosi se na prenošenje stavova i emocija, dok je druga funkcija informacijska i ona nadglea i upravlja društvene susrete.

Neverbalna komunikacija se vrši u tri funkcije: prva je usmerena u vršenju mehanizma socijalne ili društvene interakcije, druga je usmerena na izražavanje stavova a treća za izražavanje emocionalnih stanja (17)

Verbalna komunikacija je prvi oblik na koji pomislimo kada je reč o komunikaciji.Nju srećemo u našem svakodnevnom radu , slušajući radio, gledajući televiziju, film, čitajući knjige, novine pa čak i od osobe koja spava. Možda bi pravi naziv ovog oblika komunikacije bio glasovna komunikacija , samo njen mali deo je vezan za samu reč (verbum) dok je najveći deo poruke koje šaljemo i primamo u stvari paraverbalni ( vezan za ton, tempo, boju itd ) . Verbalna komunikacija je glasovna komunikacija koja se služi jezikom neke zajednice. ( Damir Šprljan) (18)

Verbalna komunikacija se najčešće realizuje putem govora. Razgovor je osnovni oblik verbalne komunikacije. Verbalna komunikacija je jednaka izmenjivanju poruka govorom, odnosno rečima. (19) Najvažnije u komunikaciji je naučiti slušati.

Zanimljivu analizu dao je gospodin Damir Šprljan: ‘’Verbalna komunikacija je glasovna komunikacija koja se služi jezikom neke zajednice.
Možda je najzabavnije otvoriti ovu temu kroz jedan stereotip. «Žene su brbljavije od muškaraca.» Iako to nije nužno tako, znanstvene činjenice govore da u toj tvrdnji ima istine. Centri za govor su prvenstveno smješteni u lijevoj polutci mozga, no dok je u desnoj polutci kod muškaraca jedan veći dio posvećen prostornoj orijentaciji, kod žena je i dio tog prostora posvećen govoru. Ta činjenica, u kombinaciji s činjenicom da je kod žena povećan «corpus callosum», odnosno most između dvije polutke, daje tom spolu veću nadarenost za govor i sintezu dobivenih informacija, dok su muškarci, obzirom na lošiju komunikaciju polutki, usavršavali analizu’’.(20)

Jezik je osnovni element verbalne komunikacije. On se koristi kao zajednički sistem komunikacije. Mogućnost sporazumevanja uslovljena je obostranim poznavanjem istog jezika. Postoje jezici koji nisu zasnovani na glasovima:

· Ikonički jezik-zasnovan na slikama

· Jezik gluvonemih-zasnovan na mimici i pokretima reči

· Morzeova azbuka-zasnovana na zvučnim signalima i njegovim prekidima (21)

Verbalnim načinom prenosimo informacije a neverbalnim emocionalni odnos prema informacijama koje primamo ili odnos prema osobi sa kojom komuniciramo.

Neverbalna komunikacija se odnosi na sve drugo osim na reči ( izraz lica, mimika, govor tela, ton itd ). Ona se sastoji od mnoštva znakova koji svaki za sebe posebno ima svoje značenje. Mi komuniciramo pomoću tih znakova i čitamo ih kod drugih ljudi a da toga često nismo ni svesni. (22)

Preko 90% komunikacije se odvija neverbalnim putem (23). Uloga neverbalne komunikacije povezana sa verbalnom je višestruka. Služi da obavesti sagovornike da li slušaji jedan drugog ili ne, da li podržava verbalna saopštenja ( potrvrdno klimanjem glavom ) ili izlaže neslaganje ( negodovanje mimikom ) . Što u daljoj meri može da izmeni dalju komunikaciju. (24)

Odnos verbalne i neverbalne komunikacije:

A) Neverbalna poruka moze zameniti verbalnu

B) Neverbalna poruka može dati veću snagu verbalnoj poruci

C) Jedna poruka može protivrečiti drugoj (25)

Neverbalna komunikacija počela se proučavati tek oko 1960. , a prva knjiga o govoru tela je izašla 1970. autora Julijusa Fasta (26)

Kanali neverbalne komunikacije: na prvom mestu je vizuelna komunikacija. Ona ne znači samo kontakt očima nego i viđenje socijalnih znakova .(27) Neverbalna komunikacija se sastoji od mnoštva znakova koji svaki za sebe posebno ima svoje značenje. Mi komuniciramo pomoću tih znakova i čitamo ih kod drugih ljudi a da toga često nismo ni svesni(28)

Oblici neverbalne komunikacije:

1) Govor tela (pokreti tela-pri hodanju, stajanju, leđanju )

2) Facijalna ekspresija-izraz lica

3) Gestikulacija-gestovna ekspresija (govor ruku )

4) Kontakt očima ( pogled, zenice, očni mipići)

5) Fizički kontakt-proksemička ekspresija ( dodiri)

6) Govorno ponašanje-verbalna ekspresija ( brzina, ritam, jačina, boja glasa, smeh, intonacija, zevanje, kašljanje )

7) Oblačenje (29)

Namena neverbalne komunikacije:’’Menja ili potvrđuje izgovoreno, oblikuje, zamenjuje, dopunjuje i proširuje verbalno, izražava emocije, emare očekivanja, misli, osobine, stavove, pruža informacije o reagovanju na dato saopštenje, utiče na moć i uticaj verbalnog, pruža informacije o nama samima. (30)

Rekli su o komunikaciji

Everett M. Rogers: „Proces u kojem učesnik kreira i deli informaciju sa jednom drugom u sređivanju i obogaćivanju međusobnog razumevanje” (31)

Sarah Trenholm: “Proces kojim ljudi u grupi uzimaju alate opremljenih njihovom kulturom u slučaju zajedničkog predstavljanja realnosti’’(32)

John Fiske:’’Društveni uticaj kroz poruke’’ (33)

Doris Graber:’’Proces u kojem postoji predvidljiv onos između pošiljioca i primaoca poruke’’ (34)

‘’Niko nas ne mora učiti da komuniciramo, ali možemo naučiti kako da komuniciramo’’(35)

Literatura odnosno resursi koje sam koristio za izradu ovog seminarskog rada

1) www.udruyenjebanja.co.yu

2) www.udruzenjebanja.co.yu

3) www.berzabanja.co.yu

4) www.wikipedia.com

5) http://www.’’sta je komunikacija’’ –pk I kol.zip

6) Akademija za političke lidere, seminarski rad, Gadža Dragana, Lučić Miloš

7) www.komunikologija-skripta 7.

8) www.sta je komunikacija-pk I kol.zip

9) www.komunikologija-skripta

10) Reader ‘’Psihologija komunikacija’’, Tomić Zorica str.17

11) Knjiga ‘’Od znaka do smisla’’, Milić Novica

12) www.osnovi komunikacije-saveti i uputstva-infostud

13) Reader ‘’Psihologija komunikacija’’, Rot Nikola str. 156-157-158-159

14) www.verbalna komunikacija.Gamers.ba

15) www.verbalna _komunikacija

16) www.verbalna komunikacija.Gamers.ba

17) www.verbalna komunikacija.Gamers.ba

18) www.andjeli cuvari

19) www.predavanje_4_verbalna_komunikacija_bv

20) www.andjeli cuvari

21) www.verbalna _komunikacija

22) www.verbalna komunikacija.Gamers.ba

23) www.Vate su moj Štih-blog.Hr

24) www.verbalna komunikacija.Gamers.ba

25) www.verbalna _komunikacija

26) www.Skola prirode MOST

27) http://ss-ri.Hr/rrverbalna.htm

28) www.verbalna komunikacija.Gamers.ba

29) www.berzabanja.co.yu

30) www.berzabanja.co.yu

31) ‘’Diffusion of Inovations (1995)’’ Everett M. Rogers, sopstveni prevod

32) ‘’Thinking Throught Communication (1999)’’, Sarah Trenholm, sopstveni prevod

33) ‘’Introduction to Communication Studies (1990)’’, John Fiske, sopstveni prevod

34) ‘’The power of Communication (2005)’’, Doris Graber, sopstveni prevod

35) ‘’Komunikacija i javnost’’, Tomić Zorica

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: